بیمه دانا، مطمئن و توانا
فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان2019-06-12T16:34:21+00:00

‘فرم های پیشنهاد بیمه مسولیت بیمه دانا’

بیمه گذار محترم؛ جهت دریافت راهنمایی و همراهی کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد با شماره 22093082 تماس حاصل فرمائید.

ضمناً فرم های تکمیل شده خود را به شماره فکس این نمایندگی بیمه دانا در سعادت آباد به شماره 22075570 ارسال نمائید.

بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان

پوشش مسئولیت مدنی وحرفه ای  بیمه گذار درمقابل جبران هزینه های پزشکی و غرامت ناشی از صدمات جسمی ،فوت ونقص عضو کارکنان بیمه گذارناشی از حوادث که حین  انجام کار درمدت اعتبار بیمه نامه ودرمحدوده مکانی تحت پوشش اتفاق افتاده بیمه گذار مسئول جبران آن باشد.

بیمه مسئولیت مدنی هیات مدیره ساختمان درقبال اشخاص ثالث

هیئت مدیره ساختمان می تواند مسئولیت خودرا درقبال  (ساکنین ،مراجعین،همسایگان ورهگذران)درداخل و پیرامون محل مورد بیمه که دراثر وقوع حوادث ناشی ازخسارات جانی ومالی واردآید تحت پوشش بیمه دانا قراردهد.

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور و پله برقی

مالکان یا هیئت مدیره ساختمان ،شرکتهای نصب و نگهدارکننده آسانسورمیتوانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی ،مالی و هزینه های پزشکی وارده به استفاده کنندگان آسانسور تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

پزشکان می تواند مسئولیت  حرفه ای خودرا درقبال بیماران که به علت خطا،اشتباه،غفلت ویاقصوردرانجام امور درمانی یا پزشکی دچارصدمات جسمانی، روانی یا فوت می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

پرستاران وبهیاران می توانند مسئولیت حرفه ای خودرا درقبال بیماران که به علت خطا ،اشتباه ویا قصور در انجام امور درمانی و یا پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی ،روانی و یا فوت می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی دربرابراشخاص ثالث

مالکان،پیمانکاران وسازندگان ساختمان در حال احداث میتوانند مسئولیت خودرا درقبال اشخاص ثالث درجریان اجرای عملیات ساختمانی  درمحل احداث تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت منجیان ومدیران استخر در مقابل استفاده کنندگان

مدیران استخرها وناجیان غریق می توانند مسئولیت خود را درقبال مراجعه کنندگان و شناگران که منجر به بروز خسارات جانی وجراحات بدنی وهزینه پزشکی می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر گاز رسان

مهندسین ناظر کنترلهای گازرسانی می توانند مسئولیت حرفه ای خود را درقبال مالک ،ساکنین،اشخاص ثالث ساختمانهای مجاور که به علت سهل انگاری ،قصور،غفلت،خطا ویا اشتباه دچار خسارت جانی ومالی می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک

مسئولین ومدیران ومربیان مهدکودک می توانند مسئولیت خودرا درقبال صدمات جسمانی وارده به کودکانی که درطول ساعات کاری درمحدوده مکان مهدکودک نگهداری می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

مدیران مراکز آموشی می توانند مسئولیت خود را درقبال مراجعه کنندگان و دانش پذیران که در طی زمان آموزش دچار خسارات جانی می شوند تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستانها،کلینیک هاودرمانگاهها

مسئولان فنی بیمارستانها،درمانگاهها،کلینیکهاوداروخانه ها می توانند مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیماران تحت معالجه و مداوا وعمل جراحی که در اثر خطا ،اشتباه،غفلت ویا قصور در انجام وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دچار صدمات جسمانی می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند