‘فرم های پیشنهاد بیمه مسولیت بیمه دانا’

بیمه گذار محترم؛ جهت دریافت راهنمایی و همراهی کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد با شماره 22093082 تماس حاصل فرمائید.

ضمناً فرم های تکمیل شده خود را به شماره فکس این نمایندگی بیمه دانا در سعادت آباد به شماره 22075570 ارسال نمائید.

بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان

پوشش مسئولیت مدنی وحرفه ای  بیمه گذار درمقابل جبران هزینه های پزشکی و غرامت ناشی از صدمات جسمی ،فوت ونقص عضو کارکنان بیمه گذارناشی از حوادث که حین  انجام کار درمدت اعتبار بیمه نامه ودرمحدوده مکانی تحت پوشش اتفاق افتاده بیمه گذار مسئول جبران آن باشد.

بیمه مسئولیت مدنی هیات مدیره ساختمان درقبال اشخاص ثالث

هیئت مدیره ساختمان می تواند مسئولیت خودرا درقبال  (ساکنین ،مراجعین،همسایگان ورهگذران)درداخل و پیرامون محل مورد بیمه که دراثر وقوع حوادث ناشی ازخسارات جانی ومالی واردآید تحت پوشش بیمه دانا قراردهد.

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور و پله برقی

مالکان یا هیئت مدیره ساختمان ،شرکتهای نصب و نگهدارکننده آسانسورمیتوانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی ،مالی و هزینه های پزشکی وارده به استفاده کنندگان آسانسور تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

پزشکان می تواند مسئولیت  حرفه ای خودرا درقبال بیماران که به علت خطا،اشتباه،غفلت ویاقصوردرانجام امور درمانی یا پزشکی دچارصدمات جسمانی، روانی یا فوت می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

پرستاران وبهیاران می توانند مسئولیت حرفه ای خودرا درقبال بیماران که به علت خطا ،اشتباه ویا قصور در انجام امور درمانی و یا پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی ،روانی و یا فوت می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی دربرابراشخاص ثالث

مالکان،پیمانکاران وسازندگان ساختمان در حال احداث میتوانند مسئولیت خودرا درقبال اشخاص ثالث درجریان اجرای عملیات ساختمانی  درمحل احداث تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت منجیان ومدیران استخر در مقابل استفاده کنندگان

مدیران استخرها وناجیان غریق می توانند مسئولیت خود را درقبال مراجعه کنندگان و شناگران که منجر به بروز خسارات جانی وجراحات بدنی وهزینه پزشکی می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر گاز رسان

مهندسین ناظر کنترلهای گازرسانی می توانند مسئولیت حرفه ای خود را درقبال مالک ،ساکنین،اشخاص ثالث ساختمانهای مجاور که به علت سهل انگاری ،قصور،غفلت،خطا ویا اشتباه دچار خسارت جانی ومالی می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک

مسئولین ومدیران ومربیان مهدکودک می توانند مسئولیت خودرا درقبال صدمات جسمانی وارده به کودکانی که درطول ساعات کاری درمحدوده مکان مهدکودک نگهداری می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

مدیران مراکز آموشی می توانند مسئولیت خود را درقبال مراجعه کنندگان و دانش پذیران که در طی زمان آموزش دچار خسارات جانی می شوند تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستانها،کلینیک هاودرمانگاهها

مسئولان فنی بیمارستانها،درمانگاهها،کلینیکهاوداروخانه ها می توانند مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیماران تحت معالجه و مداوا وعمل جراحی که در اثر خطا ،اشتباه،غفلت ویا قصور در انجام وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دچار صدمات جسمانی می شوند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدیران خوابگاه

مدیران ومسئولین  خوابگاه می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارات جانی وارده به دانشجویان مستقر در خوابگاه تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

مدیران ومسئولین شهربازی و پارکها می توانند مسئولیت خودرا درقبال استفاده کنندگان از وسایل شهربازی و پارک بدین معنا که هرگاه درمحل شهربازی و پارک درحین استفاده از وسایل نصب شده حادثه ای برای استفاده کنندگان رخ دهند را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مدیران مراکزتوانبخشی

مدیران ومسئولین مراکز توانبخشی می توانند مسئولیت خود را درقبال مددجویان که به علت سهل انگاری ،قصور،خطا،غفلت ویا اشتباه ،خسارات جانی درمحل موردبیمه برآنها واردمیشود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر،طراح ومحاسب در قبال مالکان ،کارگران ساختمانی واشخاص ثالث

مهندس طراح ،محاسب وناظرساختمانی می توانند مسئولیت خود را درقبال کارگران اجرایی پروژه ساختمانی ،اشخاص ثالث و مالکان ساختمان که به دلیل سهل انگاری ،خطا ویااشتباه در محل ملک موردطراحی ،محاسبه،نظارت خسارت جانی یا مالی به اشخاص مذکور وارد می گردد را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند

بیمه مسئولیت دارندگان جرثقیل و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی

درمقابل خسارات وارد به اشخاص ثالث دارندگان جرثقیل و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی میتوانند مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث که در حین انجام فعالیت مورد بیمه خسارت جانی ومالی به آنها وارد میشود را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند.

بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ اتومبیل در قبال اشخاص ثالث

مسئولین و صاحبان پارکینگ اتومبیل میتوانند مسئولیت خودرا در قبال اتومبیلهای پارک شده در پارکینگ،بدین معنا که هرگاه در اثرسرقت کلی و آتش سوزی خسارات جانی و مالی به صاحبان اتومبیلها وارد شود را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند.

بیمه مسئولیت نصابان و دارندگان تابلوهای تبلیغاتی در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث

نصابان و دارندگان تابلوهای تبلیغاتی میتوانند مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث بدین معنا که در صورتیکه تابلوهای نصب شده، در اثر سقوط،شکستگی وحوادث رانندگی خسارت جانی ومالی به آنها وارد شود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

بیمه مسئولیت مالکان جایگاه سوخت در قبال اشخاص ثالث

مالکان جایگاه سوخت)پمپ بنزین و پمپ گاز ) میتوانند مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث بدین معنا که هرگاه به هنگام سوخت گیری به دلیل وقوع حوادث آتش سوزی و انفجار،خسارات مالی و جانی برآنهاوارد شود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

      بیمه مسئولیت مراجعین به رستوران و تالار پذیرایی

مسئولین و مدیران رستوران ها و تالارپذیرائی میتوانند مسئولیت خودرا در قبال مراجعه کنندگان و مهمانان بدین معنا که هر گاه در زمان استفاده از رستوران و سالن های پذیرائی خسارت جانی مانند تخریب بنا،ویاقصورمدیران درانجام خدمات یاتعهدات و… وارد شود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

بیمه مسئولیت مدیران هتلها در مقابل میهمانان

مسئولین و مدیران هتلها میتوانند مسئولیت خود را در قبال استفاده کنندگان و میهمانان بدین معنا که چنانچه خسارات جانی و مالی مانند شکست شیشه،تخریب بنا،قصورناگهانی پرسنل هتل و… در طول مدت اقامت در هتل به آنها وارد شود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

بیمه مسئولیت برگزارکنندگان نمایشگاه

برگزارکنندگان ومسئولین نمایشگاههایی مانندکالا،خدمات،اطلاعات و… برای یک دوره زمانی مشخص، میتوانند مسئولیت خود را در قبال بازدید کنندگان بدین معنا که هرگاه در حین بازدید در اثر حادثه خسارت جانی بر آنها وارد شود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند.

بیمه نامه مسئولیت مراکز نمایش

مسئولین و مدیران مراکز نمایش مانند آمفی تئاتر ،سالن نمایش و… میتوانند مسئولیت خود را درقبال تماشاگران که به علت حادثه خسارات جانی برآنها وارد میشود را تحت پوشش بیمه دانا قراردهند.

بیمه مسئولیت مغازه داران درقبال مشتریان و همسایگان

مغازه داران و صاحبان فروشگاهها میتوانند مسئولیت خودرا درقبال مشتریان و همسایگان که خسارت جانی و مالی مانند سر خوردن ناگهانی فرد بروی زمین ،ریختن اموال یا اجناس و… وارد می شود را تحت پوشش بیمه دانا قرار دهند