______________  مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا   ______________

بیمارستان
داروخانه
آزمایشگاه
درمانگاه
کلینیک
مراکز پزشکی دیگر